PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w §9 Regulaminu w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w tym terminie.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w §8 ust. 1 Regulaminu może zostać sporządzone w dowolnej formie lub z wykorzystaniem wzoru zawartego na stronie Sklepu, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu, który jest również dołączony w formie załącznika w email, który potwierdza dokonanie Zamówienia.
 3. Oświadczenie można złożyć także z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.).
 4. Sprzedawca proponuje składać oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez e-mail na adres [email protected] lub listem poleconym na adres sprzedawcy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość przysługuje także Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, który również w terminie 30 dni ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie towar lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie tego towaru,
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, partii lub części w sytuacji, gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na zasadach opisanych w §8 Regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §8 Regulaminu nie przysługuje Kupującym uprzywilejowanym w odniesieniu do umowy:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb z tym zastrzeżeniem, że wyjątek ten ograniczony jest do zamówienia tego rodzaju produktu o długości poniżej 1 metra bieżącego,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość tj. w terminie i na zasadach określonych w §8 i §9 Regulaminu, uważa się ją za niezawartą.
 2. Sprzedawca przy spełnieniu warunków skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Kupującego uprzywilejowanego, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. W sytuacji, gdy Sprzedawca poniósł koszt przesyłki towaru na zasadach §7 ust. 6 Regulaminu, a Kupujący uprzywilejowany odstąpi od umowy, wówczas Kupujący Uprzywilejowany ponosi koszt odesłania towaru do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego uprzywilejowanego w pierwotnej transakcji.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 7. Kupujący uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę.
 9. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Kupującego uprzywilejowanego Sprzedawca wystawi fakturę VAT – korektę i prześle ją na adres poczty elektronicznej Kupującego uprzywilejowanego wskazany przy Zamówieniu lub powiązany z Kontem.

OBOWIĄZEK ZWROTU TOWARU.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość towar należy niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany odstąpił od umowy. Zwrot należy dokonać na adres:
  ul. Kolejowa 1A
  14-200 Iława.
 2. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem - 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany odstąpił od umowy.
 3. Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE.

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 – 576 k.c. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §12 ust. 4 i 5 Regulaminu:
  1. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,
  2. jeżeli zakupu dokonał Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 k.c.
 4. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie, natomiast Sprzedawca proponuje składać je drogą mailową na adres [email protected]. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy na adres:
  ul. Kolejowa
  1A 14-200 Iława.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail [email protected].
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia Sprzedawcy.
 7. W sytuacji, gdy oświadczenie Kupującego dotyczące reklamacji będzie zawierało braki Sprzedawca wezwie go do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

REKLAMACJE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Klient ma prawo zgłaszać Sprzedawcy reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i korzystania z zapewnianych Usług.
 2. Reklamacje w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną można składać na adres wskazany w §2 Regulaminu
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania klienta w tym terminie o przewidywanym okresie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W razie braków w oświadczeniu reklamacyjnym Sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

ZASTRZEŻENIA.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego w Sklepie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży zawartej na odległość i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 7. O wszelkich zmianach Regulaminu klient zostanie poinformowany na stronie Sklepu. Sprzedawca umieści wówczas zestawienie zmian. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na przypisany do Konta adres e-mail.
 8. W przypadku, gdy klient posiadający Konto nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu, ma obowiązek zawiadomienia Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 9. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego uprzywilejowanego rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Pliki do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy (PDF)

Zwroty i reklamacje (PDF)


Dowiedź się więcej. Skontaktuj się z nami!

Skorzystaj z czatu z nami lub skorzystaj z formularza kontaktowego
Napisz do nas
wiadomość

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz do nas na adres [email protected]

Odpowiemy na Twoją wiadomość w przeciągu 24h.

Wyślij wiadomość
Zadzwoń do nas

Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Pamiętaj, że korzystając z infolinii możesz również złożyć zamówienie telefoniczne.

507 939 118